دانستنی های وب مستری

wp3eaa85c3_06
0نظرات توسط

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

CMS - Content Management System - Concept. Modern Line Style Illustration. Multicolor CMS Drawn on White Brick Wall. Doodle Icons. Doodle Design Style of CMS Concept.
0نظرات توسط

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

درس اول : انتخاب هاست و دامنه
0نظرات توسط

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

قرارداد همکاری در طراحی سایت
0نظرات توسط

قرارداد همکاری در طراحی سایت

ماده ۱- موضوع قرارداد
طراحی وب سایت  و انجام امور مربوطه  با  مشخصات زیر:
……………………………
…..
ماده ۲- طرفین قرارداد
این قرارداد فی مابین شرکت مهندسی فن آوران نرم افزار هایا  که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و از یک طرف ……………………………   که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
۱-۲ مشخصات طرفین
۱-۱-۲ مشخصات پیمانکار
شرکت …………………………………………..  به شناسه ملی  …………………………….  آدرس پست الکترونیک …………………………..  به نشانی: ………………………………………………………………………………………………………………
۲-۱-۲ مشخصات کارفرما- حقوقی
شرکت …………………………… به شناسه ملی  ……………………………  نام و نام خانوادگی نماینده  …………………………… سمت ……………………………   کد ملی …………………………… آدرس پست الکترونیک …………………………… نشانی ……………………………  تلفن ……………………………
مشخصات کارفرما -حقیقی
نام و نام خانوادگی   ……………………………  کد ملی ……………………………  آدرس پست الکترونیک ……………………………  نشانی ……………………………  تلفن ……………………………
۲-۲  کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده ۱-۲  برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد .
ماده ۳: مبلغ قرارداد
۱-۳ مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده ۱ این قرارداد، به مبلغ ……………………………   می باشد.
ماده ۴: شرایط پرداخت
۱-۴ مرحله ۱: پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما.
۱-۱-۴ نحوه پرداخت
چک به شماره …………………  به تاریخ …………………  نزد بانک ………………… به نام پیمانکار
واریز وجه به شماره پیگیری ………………… در تاریخ …………………  به حساب  پیمانکار یا حساب معرفی شده از طرف پیمان کار نزد بانک …………………
نقداً به شماره رسید ………………… در تاریخ …………………   که  دارای امضاء پیمانکار می باشد.
۲-۴ مرحله ۲:  پرداخت ۳۰ درصد مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح رابط گرافیکی طراحی سایت و تأیید کارفرما.
۳-۴ مرحله ۳: پرداخت ۲۰ درصد  باقی مانده از مبلغ کل قرارداد  پس از ارائه طرح کد نویسی شده و تأیید کلی کارفرما.
۴-۴ مدت زمان تأیید طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به نماینده کارفرما در هریک از مراحل ۲ و ۳ مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴ حداکثر ۴ روز کاری می باشد، در صورت گذشت بیش از ۴ روز کاری از زمان ارائه  طرح و عدم پاسخگویی کارفرما مبنی بر تأیید و یا عدم تأیید طرح، روزانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر می بایست به پیمانکار پرداخت گردد.
۵-۴ در صورت گذشت بیش از ۴ روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیمان کار اطلاع رسانی لازم را انجام داده باشد، بدیهی است زمان تحویل نهایی موضوع  قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد رفت و پیمانکار زمان تحویل نهایی را طبق صلاح دید مشخص می نماید.
۶-۴  وجه  تسویه مرحله ۲ و ۳ می تواند به صورت نقدی و یا به هر نوع حساب بانکی که توسط پیمان کار معرفی می شود واریز گردد.
۷-۴ در پایان مرحله ۳ کد نویسی طرح  می بایست کامل شده باشد و دارای عملکرد صحیح باشد.
۸-۴ درصورتی که  هریک از طرح های مراحل ۲ و ۳ به تأیید کلی کارفرما برسد و فقط تغییرات جزئی در بخش هایی خاص درخواست نماید، تسویه این مراحل همچنان می بایست حداکثر طی ۴ روز کاری  انجام گردد. در مقابل پیمانکار متعهد می شود با توجه به میزان تغییرات در اسرع وقت نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید.
۱-۸-۴ منظور از تأیید کلی در بند ۸-۴ رضایت کلی کارفرما از طرح می باشد.
۹-۴ درصورتی که کارفرما هر یک از طرح های مراحل ۲ و ۳ را در مجموع تأیید نکند، می تواند تسویه این مراحل را تا انجام تغییرات مورد انتظار به تعویق بیاندازد. بدیهی است مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگردد.
ماده ۵:  شروع قرارداد
قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.
۱-۵  در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد که درماده ۶ همین قرارداد درج شده است، متناسب با اختلاف تاریخ امضاء قرارداد و تاریخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزایش خواهد یافت.
ماده ۶ : مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد
مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ………. روز کاری می باشد.
۱-۶ مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به پیمانکار همزمان با پرداخت وجه پیش پرداخت و امضاء قرارداد و همچنین  تأیید اولین طرح های ارائه شده به کارفرما در هر یک از مراحل ۲ و۳ مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴ می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات در زمان پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد  و همچنین عدم  تأیید طرح های اولیه و درخواست تغییرات و یا طراحی و پیاده سازی مجدد طرح ها، زمان سپری شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد  تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم  برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می شود، به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع  قرارداد اضافه می شود.
ماده ۷:خدمات پشتیبانی
خدمات پشتیبانی به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله ۳  قرارداد،  مندرج در بنده ۳-۴ است که در سال های آتی با پرداخت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد، به مدت یک سال شمسی قابل تمدید می باشد.
۱-۷ خدمات پشتیبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح  موارد مندرج در ماده ۱ همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایت  است.
۱-۱-۷ آموزش اولیه نحوه مدیریت سایت طی یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار می گردد. بدیهی است در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت، کارفرما می بایست هزینه مشخص شده از طرف پیمانکار را بپردازد.
۲-۱-۷ در صورت درخواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأیید طرح ها در هر یک از مراحل مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴ ، کارفرما می بایست هزینه انجام تغییرات که  توسط پیمانکار تعیین می گردد را از قبل بپردازد.
۲-۷ در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی سالانه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار ساقط می گردد.
۳-۷ در صورت میزبانی تارنما از سوی پیمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات پشتیبانی، پیمانکار می تواند خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع نماید.
ماده ۸: تعهدات طرفین
۱-۸ تعهدات پیمانکار
۱-۱-۸ کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
۲-۱-۸ پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.
۳-۱-۸ پیمانکار موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد.
۴-۱-۸ پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
۵-۱-۸ پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.
۶-۱-۸ در صورت تسویه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۴، پیمانکار می بایست طبق هماهنگی با نماینده کارفرما، نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد.
۱-۶-۱-۸ در صورت نیاز به جلسه آموزشی طراحی سایت ، مدت زمان لازم برای برگزاری جلسه آموزشی  محدود نبوده و منوط به ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح به همراه درج تعداد ساعت  از سوی کارفرما می باشد که این جلسه به صورت رایگان برگزار می شود.
۲-۶-۱-۸ در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما پس از ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار را بپردازد.
۲-۸ تعهدات کارفرما
۱-۲-۸ پیمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.
۱-۱-۲-۸ در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای  طرح  نماید، می بایست مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پیمانکار به عنوان عدم درج اسم پیمانکار در طرح را پرداخت نماید.
۲-۲-۸ چنانچه چند طرح اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به پیمانکار بوده و هیچگونه حق مالکیتى نسبت به سایر طرح ها نخواهد داشت.
۳-۲-۸ پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت میگردد.
۴-۲-۸ پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
۵-۲-۸ پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال نشانه هایی (دامنه) که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی پیمانکار ثبت شده اند را نخواهد داشت.
۶-۲-۸ در صورت  ثبت نشانه(دامنه) وب سایت از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که هزینه سالانه مربوط  به  تمدید نشانه(دامنه)  را  طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار به وی  پرداخت نماید.
۷-۲-۸ کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار را پرداخت نماید.
۸-۲-۸ کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه(دامنه) ، تصاویر، کاتالوگ و …. آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار پیمانکار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار می تواند طرح اولیه  مندرج در بند ۲-۴ را ارائه ندهد و هزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۴ را دریافت نماید.
۹-۲-۸ کارفرما متعهد می شود پس از تأیید طرح هر یک از مراحل ۲ و ۳ مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار و یا برآورد پیمانکار پرداخت نماید.
۱۰-۲-۸ در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت  انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.
ماده ۹: حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده ۱۰: فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می باشد.
ماده ۱۱: اقامت گاه قانونی طرفین
اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲: فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.
ماده ۱۳: نسخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ  ……………………… در ۱۳ ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.
۱-۱۳ نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشند.

595944-636247477374032053-16x9
0نظرات توسط

معرفی شبکه لینکدین (LinkedIn)

در عصر ارتباطی حال حاضر، استفاده مطلوب از شبکه های اجتماعی بسیار رشد داشته و تعداد کثیری از مردم جهان روی این شبکه ها ( که اکثر این شبکه وابستگی دولتی ندارند) فعال شده اند و از این شبکه ها استفاده می کنند.

Online-Marketing-Strategies-From-The-Experts
0نظرات توسط

 اهمیت فروش در آموزش بازاریابی برای مدیران و متخصصان نت مارکتینگ

با توجه به اهمیت فروش در دنیای تجارت؛ بسیاری از فروشنده ها با بهره گیری از آموزش بازاریابی با مهارت کلیدی فروش آشنا می شوند.

web_internet_marketing
0نظرات توسط

سیستم بازار یابی (اینترنتی،محتوا ) چیست ؟

بازاریابی در اقتصاد دیجیتالی حال حاضر بسیار مشکل‌تر از زمانی است که از رسانه‌های جمعی برای بازاریابی استفاده می‌شد. در آن زمان یک بودجه عظیم و یک پیام قوی برای اینکه مصرف‌کنندگان شما را به یاد بیاورند کافی بود.