افکت صوتی جنگی و نظامی

افکت صوتی جنگی و نظامی شامل مجموعه ای از افکت های صوتی مرتبط با جنگ های مدرن ، فضایی و کلاسیک می باشد که شامل کلیه ابزار ها و تجهیزات مورد استفاده در جنگ ها می باشد.

این مجموعه شامل افکت هایی صوتی از تجهیزات جنگی شامل تانک و نفربر، هواپیماهای جنگی و لجستیک،تجهیزات سبک زرهی، توپخانه،تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی، صدای اسلحه ها و بمب، انفجار، تخریب، جلوه های صوتی جنگ های فضایی، و جنگ های کلاسیک می باشد .