" /> وکتور و طرح های برداری در قالب هزارن طرح وکتوری برای طراحی انواع کارهای گرافیکی